PARASPORT VEJEN

vEDTÆGTER FOR PARASPORT VEJEN

§1 Foreningens navn

Foreningens navn: Parasport Vejen. (Tidligere: Handicapidrætsforeningen for Vejen, Holsted og Brørup)

Foreningens hjemsted: Vejen Kommune

Foreningens adresse er formandens

Foreningen er stiftet den 6. juni 1982 og er medlem af Parasport Danmark (tidligere D.H.I.F)

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at skabe grundlag for handicappedes udøvelse af idræt under betryggende ledelse og opsyn.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1. Enhver kan optages som medlem af foreningen. Som aktive medlemmer optages alle handicappede, der ikke kan deltage i alm. Idræt, samt ikke-handicappede, der har tilknytning til et handicappet medlem, men de kan ikke deltage i stævner o. lign.

Stk. 2. Som aktive regnes medlemmer, der jf.§3 stk. 1 opfylder kravet for at blive aktive medlemmer og de har fortrinsret med hensyn til idrætsfaciliteter mm.

Stk. 4. Foreningen, klubber, virksomheder og institutioner kan mod et særligt ansat kontingent optages som kollektivt aktiv- og passivt medlem af foreningen.

Stk. 5. Indmeldelse skal ske til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske til kassereren med en måneds varsel inden begyndelsen på det kvartal, hvorfra udmeldelsen skal ske. Udmeldelsen skal være skriftlig.

§4 Kontingent

Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den årlige generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelse har bemyndigelse til at hæve kontingentet ved førstkommende halvår, hvis der opstår en uforudset udgift.

§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal indvarsles skriftlig med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4. Alle aktive medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt af nogen form.

a. Medlemmer under 16 år har stemmeret ved forældre eller værge

b. Medlemmer over 16 år har krav på hjælp ved stemmeafgivning, hvis dette er påkrævet.

Stk. 5. Passive medlemmer har tale- men ikke stemmeret.


§ 6. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april med følgende dagsorden

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.       Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse

4.       Fastsættelse af kontingent

5.       Behandling af indkomne forslag

6.       Valg af bestyrelse

7.       Valg af 2 suppleanter

8.       Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9.       Eventuelt

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes når mindst en tredjedel af medlemmerne, der er stemmeberettigede, giver skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med angivelsen af det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring herom er modtaget af bestyrelsen.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde, og med samme tidsfrist, som en ordinær generalforsamling. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 8 Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af forsamlingen men, som er uden for bestyrelsen. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal deltagere. Ved afstemning er simpelt flertal afgørende, såfremt andet ikke fremgår af vedtægterne. Ved lovændringer kræves dog mindst 2/3 del af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer flertal.

Stk. 3. Stemmeafgivningen skal ske skriftligt såfremt et medlem ønsker det.

§9 Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand ulige – og kasserer lige år.

Stk. 3. Genvalg kan altid finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er fremmødte. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.

§10 Foreningens regnskab

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen skal inden 1. februar aflevere regnskabet for det følgende år, samt status pr. 31. december til revisorerne.

Stk. 3. Regnskabet skal være revideret og påtegnet af revisorerne inden 1. marts. Revisorerne er til enhver tid bemyndiget til at foretage en uanmeldt revision.

§11 Foreningens opløsning

Stk. 1. Beslutningen om foreningens ophævelse kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst ½ -delen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og mindst ¾- dele af stemmerne er for en ophævelse.

Stk. 2. Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som uden hensyn til foranstående bestemmelser om kvalificeret majoritet er beslutningsdygtig.

Stk. 3. I tilfælde af at foreningen opløses og foreningens aktiviteter flyttes til en anden foreningen følger formuen med over i en anden forening.

Stk. 4. I tilfælde af at foreningen opløses og aktiviteten ikke flyttes til en anden forening tilfalder evt. ejendele Parasport Danmark og kan kun anvendes til idræt for handicappede.

§12 Foreningens tegningsret

Stk. 1. Kassereren skal være myndig og må kun ligge inde med kontanter til foreningens daglige drift.

Stk. 2. Formand og kasserer skal begge underskrive over for pengeinstitutter mm.


§ 13 Foreningens erstatningsansvar

Stk.1. Foreningen og bestyrelsen er uden ansvar for medlemmernes personlige ejendele under og i forbindelse med idrætsudøvelse.

§ 14 Eksklusion

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, såfremt dette medlem har modarbejdet eller skadet foreningens formålsparagraffer.

Stk. 2. Et udelukket medlem kan dog kræve bestyrelsens afgørelse indanket til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor beslutningen kræver godkendelse af ¾ majoritet.

Stk. 3. Vedkommende har ret til at komme til stede og tage ordet under det punkt på dagsordenen, dog uden stemmeret. Anken har ingen opsættende virkning.

 

Ændringer til vedtægterne §4  stk.2, er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. marts 2018.

 

Seneste ændringer til vedtægterne, nyt navn, er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. marts 2020.